Trang chủ| 𝚃𝙴𝚇𝚃 | 𝗝𝗮𝗲𝘆𝗼𝗻𝗴 ❥ 14 ngày.

Đọc Truyện | 𝚃𝙴𝚇𝚃 | 𝗝𝗮𝗲𝘆𝗼𝗻𝗴 ❥ 14 ngày. - Truyen99.Com

Đọc Truyện | 𝚃𝙴𝚇𝚃 | 𝗝𝗮𝗲𝘆𝗼𝗻𝗴 ❥ 14 ngày.

Tác giả: jaja2106

Cập nhật: 03-06-2021

Đọc Truyện

Trịnh Tại Hiền nghe crush bảo nếu yêu đương với Lý Thái Dung khoa Nghệ Thuật được 14 ngày sẽ đồng ý hẹn hò với hắn. Write : 23/08/2020 - 19/05/2021 Updated : 29/11/2020 - 03/06/2021 #1 jungjaehyun ( 30/03/2021) #1 leetaeyong ( 30/03/2021) risV

Danh sách Chap - | 𝚃𝙴𝚇𝚃 | 𝗝𝗮𝗲𝘆𝗼𝗻𝗴 ❥ 14 ngày.

00. intro

01. WaAiK

02.jjh - gmy ; ty post

03.jjh - gmy ; ty post

04. WaAiK

05.jjh - lty

06. Ngày đầu tiên.

07. Ngày thứ hai

08. Ngày thứ ba

09. Ngày thứ tư

10.ten - lty

11. Ngày thứ năm

12.Ngày thứ sáu

13.Ngày thứ bảy

14. Ngày thứ tám

15.Ngày thứ chín

16.Ngày thứ mười

17. Ngày thứ mười một

18. WaAiK

19. Ngày thứ mười hai

20. Ngày thứ mười ba

21. Ngày thứ mười bốn

22. cfs

23. ldh - lty

24. post.

25.

26. ten - lty ; cfs ; lty post

27. nyt - lty ; nyt post

28. ml - ldh

29. jjh - gmy

30. dsc - nyt ; dsc - lty

31. cfs ; jjh story

32. dsc - nyt, lty ; lty post

33. jjh - gmy ; nyt story

34. nyt - lty

35. jjh - lty ; jjh story

36. nyt - lty

37. post

38. WaAiK ; jh post

39. ten - lty ; lty - jjh

40. lty - jjh ; ml - ldh

41. jjh - lty ; lty story

42. jjh - lty

43. jjh - lty

44. post

45. ml - ldh

46. jjh - lty

47. jjh - lty

48. fs

49. đLTcp

50. jjh - lty

51. lty - jjh

52. lty - ml

53. fs

54. kdy - lty ; kdy post

55. fs ; jjh post

56. jjh - lty

57. lty - jjh

58. kdy - lty

59. Post

60. jjh - kdy ; post

61. cfs ; lty - kdy, jjh ; ten story

62. tl - lty

63. lty - kdy ; kdy post

64. đLTcp

65. jjh - lty

66. post

67. jjh - lty ; jh story

68. jjh - lty ; gmy - jjh

69. jjh post ; gmy - jjh ; ten post

70. jjh - lty ; lty post

71. jjh - lty

72. jjh - lty

73.

74. jjh - lty ; lty post

75. jjh - lty ; jjh , lty post

76. jh

77. ty

78. jh post ; fs

79. mti - lty ; ty story ; jjh - lty

80. jh post ; lty - jjh

81. gmy - jjh ; jjh - lty ; lty post

82. jsc - lty ; jjh - lty

83. jjh - lty ; jjh post - end

Dear "| 𝚃𝙴𝚇𝚃 | 𝗝𝗮𝗲𝘆𝗼𝗻𝗴 ❥ 14 ngày." Reader !