Trang chủ[AllxCapheny/Oneshot] Love You Forever

Đọc Truyện [AllxCapheny/Oneshot] Love You Forever - Truyen99.Com

Đọc Truyện [AllxCapheny/Oneshot] Love You Forever

Tác giả: shirleydzais1vutru

Cập nhật: 10-12-2022

Đọc Truyện

couple: Allchar x Capheny (trừ Omen và một số char khác) fic này được ra đời vì quá vã hardship, NOTP mời next. không có nhu cầu nghe các bạn xàm l về mấy việc "A là của B mới đúng chứ, Cap là của Omen rồi, Omen đang cầm đao đến kìa, vv...". Xin thưa là tôi ANTI OMEN VÀ NOTP CỦA TÔI LÀ OMENCAP nên xin đừng có spam trong đây, việc đó chỉ khiến cậu trở thành 1 đứa không biết suy nghĩ thôi