Trang chủ[AOV] OUR LOVE STORIES

Đọc Truyện [AOV] OUR LOVE STORIES - Truyen99.Com

Đọc Truyện [AOV] OUR LOVE STORIES

Tác giả: NNAT_TY

Cập nhật: 21-11-2022

Đọc Truyện

Truyện như tên, các câu chuyện về các cặp trong liên quân(không có BG, chủ yếu là BL)( ◜‿◝ )♡ Lưu ý: Về dần sau có H+, OCC

Danh sách Chap - [AOV] OUR LOVE STORIES

#1 Murad x Tulen(1)

#2 Murad x Tulen (2)

#3 Murad x Tulen (3)

#4 Murad x Tulen (4)

#5 Murad x Tulen (5)

#6 Murad x Tulen (6)

#7 Murad x Tulen (7)

#8 Murad x Tulen (8)

#9 Murad x Tulen (9)

#10 Yorn x Aleister (1)

#11 Yorn x Aleister (2)

#12 Yorn x Aleister (3)

#13 Yorn x Aleister (4)

#14 Yorn x Aleister (5)

#15 Yorn x Aleister (6)

#16 Yorn x Aleister (7)

#17 Yorn x Aleister (8)

#18 Thorne x Allain (1)

#19 Thorne x Allain (2)

#20 Thorne x Allain (3)

#21 Thorne x Allain (4)

#22 Thorne x Allain (5)

#23 Thorne x Allain (6)

#24 Nakroth x Murad (1)

#25 Nakroth x Murad (2)

#26 Nakroth x Murad (3)

#27 Nakroth x Murad (4)

#28 Nakroth x Murad (5)

#29 Anthanor - Chiến Tranh & Hoà Bình - Tachi x Hayate (1)

#30 Anthanor - Chiến Tranh & Hoà Bình - Tachi x Hayate (2)

#31 Anthanor - Chiến Tranh & Hoà Bình - Enzo x Hayate

#32 Anthanor - Chiến Tranh & Hoà Bình - Zata x Laville

#33 Anthanor - Chiến Tranh & Hoà Bình - Richter x Eland'orr

#34 Anthanor - Chiến Tranh & Hoà Bình - Volkath x Quillen x Errol

#35 Anthanor - Chiến Tranh & Hoà Bình - Murad x Tulen

#36 Anthanor - Chiến Tranh & Hoà Bình - Yorn x Aleister

#37 Anthanor - Chiến Tranh & Hoà Bình - Zephys x Nakroth

#38 Anthanor - Chiến Tranh & Hoà Bình - Volkath x Quillen x Errol

#39 Volkath x Errol (1)

#40 Volkath x Errol (2)

#41 Volkath x Errol (3)

#42 Một Ngày Ở Trường Của Các Dân Cư Anthanor

#43 Volkath x Errol (4)

#44 Mưa

#45 Volkath x Errol (5)

#46 Volkath x Errol (6)

#47 Mặt Trái Tình Yêu

#48 Ryoma x Tachi (1)

#49 Ryoma x Tachi (2)

#50 Ryoma x Tachi (3)

#51

#52 Ryoma x Tachi (4)

#53

#54 Quillen x Errol (1)

#55 Quillen x Errol (2)

#56 Zata x Laville

#57 Quillen x Errol (3)

#58 Hayate x Enzo (1)

#59 Hayate x Enzo (2)

#60 Enzo x Hayate

#61 Enzo x Laville

#62 Enzo x Hayate

#63 Murad x Tulen (1)

#64 Murad x Tulen(2)

#65 Tachi + Enzo x Hayate

#66 Tachi + Enzo x Hayate(2)

#67 Tachi + Enzo x Hayate(3)

#68 Bright + Zata x Laville - (Ver Girl)

#69 Zephys x Nakroth

#70 Yorn x Aleister

#71 Ata x Yan

#72 Lorion x Bright

#73 Ryoma x Tachi(1)

#74 Ryoma x Tachi (2)

#75 Omen x Mganga

#76 Zata x Laville (1)

#77 Zata x Laville (2)

#78 Richter x Florentino

#79 Hayate x Enzo

#80 Ata x Yan

#81 Eland'orr x Paine

#82 Zephys x Nakroth

#83 Omen x Mganga

#84 Tachi x Hayate

#85 Elsu x Yorn

#86 Arthur x Elsu

#87 Enzo x Hayate

#88 Ata x Yan

#89 Hayate x Enzo

#90 Volkath x Laville

#91 Bright x Laville - Ver Girl

#92 Bright x Zata

#93 Volkath x Tachi

#94 Thorne x Allain

#95 Richter x Florentino

#96 Florentino x Richter

#97 Richter x Eland'orr

#98 Volkath x Bright

#99 Volkath x Errol

#100 Bright x Laville

#101 Chuyện Laville kể: Hội trưởng và Hội phó(BriZat)

#102 Bright + Zata x Laville

#103 Chuyện Laville kể: Thầy thể dục và sao đỏ trường(RicQui)

#104 Chuyện Laville kể: Phó Kỉ Luật và Hotboy (MurTul)

#105 Richter x Quillen

#106 Zephys x Nakroth

#107 Omen + Elsu x Murad

#108 Lữ Bố x Triệu Vân

#109 Ata x Yan (1)

#110 Zata + Bright x Laville

#111 Paine x Eland'orr

#112 Omen x Mganga

#113 Tulen x Laville

#114 Quillen x Thorne

#115 Bright x Laville

#116 Thorne x Allain

#117 Hayate x Enzo

#118 Paine x Vanhein

#119 Enzo x Hayate

#120 Tulen x Aleister

#121 Quillen x Thorne

#122 Florentino x Triệu Vân

#123 D'Arcy x Florentino

#124 Volkath x Vanhein

#125 Richter x Florentino

#126 Omen x Mganga

#127 Bright + Zata x Laville

#128 Richter x Errol

#129 Bright x Zata

#130 Zephys x Nakroth

#131 Zephys x Nakroth (2)

#132 Omen x Mganga

#133 Xeniel x Tulen

#134 Volkath x Laville

#135 Tachi x Hayate