Trang chủ[Dabi x reader] chán ghét

Đọc Truyện [Dabi x reader] chán ghét  - Truyen99.Com

Đọc Truyện [Dabi x reader] chán ghét

Tác giả: ImpotentCnk

Cập nhật: 28-01-2023

Đọc Truyện

tôi vã Dabi quá nên viết. 𝐖𝐑: OCC, có từ ngữ thô tục cần cân nhắc trước khi đọc, có (H+) ⁻ "đừng nói lời đó với tao, câm miệng lại đi." "tôi hận anh, Dabi."